paraskevopoulos medicalΠροφίλ Εταιρείας

Η εταιρεία “PARASKEVOPOULOS MEDICAL” – ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2000. H εταιρεία ασχολείται κυρίως με την Πώληση ανακατασκευασμένων και καινούργιων Υπερηχογράφων και είναι σε θέση να εξοπλίσει Γυναικολογικά, Καρδιολογικά, Ακτινολογικά και άλλα Ιατρεία με Ιατρικά Μηχανήματα και Αναλώσιμα Υλικά.

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ δραστηριοποιείται στον τομέα των Ιατρικών Μηχανημάτων & Εξοπλισμού Ιατρείων, ήδη από το 1978. Είναι από τους Πρώτους που έβαλαν στην Ελληνική Αγορά τους Υπερηχοτομογράφους και Αξονικούς Τομογράφους .

Από το 2001, για την προώθηση των υπερηχογράφων, αξονικών – μαγνητικών τομογράφων, μαστογράφων και συστημάτων μέτρησης οστικής πυκνότητας συνεργαζόμαστε με την GE Medical Healthcare Solutions της οποίας είμαστε Εξουσιοδοτημένοι Διανομείς (Dealers)

paraskevopoulos medicalΠολιτική ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “Paraskevopoulos Medical”

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, καθώς και στις απαιτήσεις που ορίζει η σχετική Νομοθεσία που αφορά την Επιχείρηση και τις δραστηριότητές της. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας οι οποίες είναι:

 • Εμπορία Ιατρικών / Διαγνωστικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού
 • Εμπορία Αναλώσιμων Ιατρικών / Διαγνωστικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού
 • Παροχή Service και Ανταλλακτικά για τα παραπάνω Μηχανήματα και Εξοπλισμό

Το Σύστημα Ποιότητας έχει δομηθεί με κεντρικό άξονα τους Πελάτες, καθώς και τις ανάγκες και τις απαιτήσεις αυτών (εκφρασμένες ή και συναγόμενες). Ως εκ τούτου, το Σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τόσο τις απαιτήσεις του Πελάτη όσο και τις απαιτήσεις για τα παρεχόμενα Προϊόντα και Υπηρεσίες.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας είναι:

 • Η Ικανοποίηση, των συμφωνηθέντων με τους Πελάτες, απαιτήσεων, αναφορικά με την παράδοση (συνθήκες, χρόνος), το είδος και την ποιότητα των παρεχόμενων Προϊόντων ή/& Υπηρεσιών.
 • Η Συνεχής Βελτίωση των Διεργασιών Παροχής Υπηρεσίας, της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας και της λειτουργίας της Εταιρείας γενικότερα.

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές Διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:

 • Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος, μέσα από τις ετήσιες Ανασκοπήσεις από την Διοίκηση, τις Εσωτερικές Επιθεωρήσεις κλπ.
 • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του Πελάτη.
 • Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των Προμηθευτών.
 • Η συνεχής Επιμόρφωση και Εκπαίδευση του Προσωπικού.
 • Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού Ικανοποίησης των Πελατών.
 • Η εξασφάλιση των απαραίτητων Πόρων (ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών), για την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας.
 • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες Διορθώσεις / Διορθωτικές Ενέργειες & Προτάσεις Βελτίωσης, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.
 • Η τακτική παρακολούθηση των Στόχων και των Δεικτών Ποιότητας, οι οποίοι ανασκοπούνται μία φορά ετησίως τουλάχιστον.
 • Η τεκμηριωμένη και τακτική / ετήσια ανασκόπηση του Context της Επιχείρησης.
 • Η τεκμηριωμένη και τακτική / ετήσια ανασκόπηση του Σκοπού και του Πεδίου Εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Επιχείρησης

Η συνολική εφαρμογή των Αρχών του Συστήματος Ποιότητας εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του Προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Επιχείρηση εφαρμόζει μια Πολιτική σύμφωνα με την οποία διασφαλίζει και βελτιώνει το Περιβάλλον Εργασίας με στόχο να είναι Ασφαλές και Υγιεινό για τους εργαζόμενους και τους Συνεργάτες / Επισκέπτες των εγκαταστάσεων.

Η Επιχείρηση εφαρμόζει μια Πολιτική σύμφωνα με την οποία διασφαλίζει ότι το σύνολο των δραστηριοτήτων της δεν επηρεάζει αρνητικά το Περιβάλλον.

Η Επιχείρηση εφαρμόζει μια Πολιτική σύμφωνα με την οποία διασφαλίζει την Εμπιστευτικότητα και την Ασφάλεια των διαφόρων Προσωπικών Δεδομένων Εργαζομένων, Συνεργατών, Πελατών κλπ, τα οποία διαχειρίζεται ή τυχόν λαμβάνει λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της.

Ως εργοδότης ίσων ευκαιριών, η Εταιρεία έχει δεσμευθεί να συμπεριφέρεται σε όλο το προσωπικό δίκαια και υπεύθυνα. Ο κανόνας περί πολιτικής ίσων ευκαιριών αποτελεί κύριο μέρος της γενικής εταιρικής στρατηγικής της επιχείρησης. Οι υπάλληλοι δεν πρέπει να δέχονται διακρίσεις, είτε άμεσα είτε έμμεσα, που αφορούν το χρώμα του δέρματος, την καταγωγή τους εθνική ή πολιτισμική, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, των υποχρεώσεων σε τρίτους ή παιδιά, την ανικανότητα, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τα θρησκευτικά ή πολιτικά πιστεύω τους.

Η Εταιρεία εφαρμόζει μια πολιτική, η οποία απαγορεύει στους Εργαζόμενους της Εταιρείας (ή σε οποιονδήποτε ενεργεί για λογαριασμό της), να προσφέρει, να καταβάλλει, να ζητά, να δέχεται ή να λαμβάνει δωροδοκίες. Κατά τη συναλλαγή με εργαζομένους, πελάτες, προμηθευτές, αναδόχους, υπεργολάβους, ανταγωνιστές ή κρατικούς λειτουργούς ή άλλους υπαλλήλους, οι επιχειρηματικές δραστηριότητές μας ασκούνται με τη μέγιστη ηθική ακεραιότητα.

Σύγκρουση Συμφερόντων: κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στην Εταιρεία, όλοι οι Εργαζόμενοι οφείλουν να θέτουν τα συμφέροντα της Εταιρείας υπεράνω των προσωπικών τους συμφερόντων.

Η Διοίκηση έχει αναθέσει στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας ΥΔΠ, την Διαχείριση και την Εποπτεία της ομαλής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας της Εταιρείας.

el